-202.
        bufals.mybb.ru            
-202       - 01           2011, 01
Esli ruskiy shrift ne otobrazhaetsya - menyite kodirovku na kirilizcu Windows-1251
                                   
7                                    
18/09             1 2 - 2 \ 53 - 56 \ - forumprosport.ru
16:30 - 1:1 1 1         2 4 - 0 \ 48 - 22 \ - R.B.A.
14:00 - 3:2 3 2         3 3 - 0 \ 52 - 36 \ -
16:30 - 0:2 0 2         4 2 - 3 \ 48 - 56 \ - -
19:00 - 1:0 1 0         5 ## - ### \ ### - ## \ 0 - 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
-202.           1   2 : 2   forumprosport.ru      
      forumprosport.ru    
53 2 0 Spy69 1 1 0 2 2   -1   3 1 2 -76  
Spy69 17 1   Spy69 3 2 1 1 1   0   1 1 1 -76  
wertygo 18     Spy69 0 2 1 2 7 1 5   2 0 0 -76  
volumi 18 1   Spy69 1 0 2 1 7   -3 0,5 10 1 0 -76  
        wertygo 1 1 1 2 3   -7 1 10 1 1 cska5  
        wertygo 3 2 1 1 1   0   1 1 1 cska5  
        wertygo 0 2 1 2 7   -3 0,5 10 0 2 cska5  
forumprosport.ru 56 2 1 wertygo 1 0 2 1 7   0   7 2 0 cska5  
-76 16 1   volumi 1 1 0 1 3   1   2 1 3 Piter Brok  
cska5 28 1 1 volumi 3 2 1 1 1   1   0 0 1 Piter Brok  
Piter Brok 12     volumi 0 2 1 2 7   0   7 1 2 Piter Brok  
        volumi 1 0 2 1 7 1 4   3 1 1 Piter Brok  
                  53 4 -3 4 56        
                    :            
                               
-202.           2   4 : 0   R.B.A.  
      R.B.A.
48 4 0 () 1 1 0 2 2   0   2 0 2 01 ()
() 12 1   () 3 2 1 2 2   1   1 1 1 01 ()
Batya35 21 2   () 0 2 1 0 1   -1   2 1 1 01 ()
Vjazmitsc 15 1   () 1 0 2 1 7 1 4   3 1 1 01 ()
        Batya35 1 1 1 2 3   1   2 0 2 -73
        Batya35 3 2 1 1 1   0   1 1 1 -73
        Batya35 0 2 1 2 7 1 5   2 1 1 -73
R.B.A. 22 0 0 Batya35 1 0 1 0 10 1 7   3 0 0 -73
01 () 8     Vjazmitsc 1 1 0 2 2   0   2 1 3 AlexCHik
-73 8     Vjazmitsc 3 2 1 1 1   0   1 1 1 AlexCHik
AlexCHik 6     Vjazmitsc 0 2 1 1 2   1   1 2 1 AlexCHik
        Vjazmitsc 1 0 1 0 10 1 8   2 0 1 AlexCHik
                  48 7 26 1 22      
                    :        
                           
-202.           3   3 : 0    
     
52 3 0 Werewolf () 1 1 1 3 2   -1   3 1 2 Sharoff
Werewolf () 20 1   Werewolf () 3 2 1 1 1   0   1 1 1 Sharoff
Macho 12 1   Werewolf () 0 2 0 1 7   0   7 1 2 Sharoff
Lyolik 20 1   Werewolf () 1 0 1 0 10 1 7   3 1 1 Sharoff
        Macho 1 1 1 2 3   0   3 1 2 Trampler
        Macho 3 2 0 1 0   -1   1 1 1 Trampler
        Macho 0 2 1 1 2   0   2 1 1 Trampler
36 0 0 Macho 1 0 2 1 7 1 4   3 1 1 Trampler
Sharoff 14     Lyolik 1 1 0 2 2   0   2 1 3
Trampler 9     Lyolik 3 2 1 1 1   -1   2 1 2
13     Lyolik 0 2 1 2 7   0   7 1 3
        Lyolik 1 0 1 0 10 1 8   2 0 1
                  52 3 16 3 36      
                    :        
                           
-202.           4   2 : 3   -  
      -
48 2 1 1 1 1 2 3   0   3 0 1 smotrelkin
17 1 1 3 2 1 2 2 0,5 2   0 0 1 smotrelkin
18     0 2 1 1 2   -5 1 7 0 1 smotrelkin
13 1   1 0 1 0 10 1 7   3 1 1 smotrelkin
        1 1 0 1 3   1   2 0 2 FEDODD
        3 2 1 1 1   1   0 0 1 FEDODD
        0 2 1 2 7   0   7 1 2 FEDODD
- 56 3 1 1 0 2 1 7   -3 0,5 10 1 0 FEDODD
smotrelkin 13 1   1 1 1 2 3   -7 1 10 1 1 goool!!! ()
FEDODD 19   1 3 2 1 1 1   0   1 1 1 goool!!! ()
goool!!! () 24 2   0 2 1 1 2   -8 1 10 0 2 goool!!! ()
        1 0 2 1 7 1 4   3 1 1 goool!!! ()
                  48 5 -8 4 56